PEDAGOG

W ramach działalności pedagoga organizowane są różnego rodzaju spotkania integracyjne, spotkania o charakterze profilaktycznym, jak również wyjazdy zawodowe do Zakładów Pracy. Podczas wyjazdów zawodowych uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne, jak również wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania różnych przedsiębiorstw. Ponadto pedagog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z uczestnikami. Poprzez proponowane różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy uczestnicy doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję wzrokową, spostrzegawczość, utrwalają nawyki szkolne. Zabawy integracyjne pozwalają zacieśnić więzi koleżeńskie, uczą pozytywnych postaw i zachowań. Podczas zajęć prowadzonych przez pedagoga dąży się do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczestników.