Idea rehabilitacji zawodowej

Idea rehabilitacji zawodowej.
Zgodnie z ustawą dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776) ustawodawca postawił przed warsztatami cele,         o których mowa w art. 10 a:                                                                                              Art. 10.
Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:
1) warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”;
2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „turnusami”.

Art. 10a.
1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
2. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Realizując cele ustawowe Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie podejmuje działania w zakresie rehabilitacji zawodowej poprzez:

–  wyjazdy do zakładów pracy o charakterze poznawczym,
– wyjazdy i wyjścia do zakładów pracy o charakterze praktycznym, (wyjścia były jednorazowe, jak również miały charakter cykliczny),
– wyjazdy do PUP w Starachowicach, które miały charakter informacyjny,
–  spotkania z doradcą zawodowym,
–  udział w Regionalnych Targach Pracy,
– organizowanie konferencji z udziałem pracodawców na temat sytuacji na chronionym i otwartym rynku pracy.