Formy aktywizacji zawodowej realizowane przez WTZ

a)Wyjścia i wyjazdy o charakterze poznawczym, informacyjnym i zawodowym.

b)Spotkania z doradcami zawodowymi, udział w Targach Pracy, organizowanie konferencji.